Privacy Policy

(Nederlands hieronder)

een stip operates the www.eenstip.nl website, which provides craft and style products.

This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service, the een stip website.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at www.eenstip.nl, unless otherwise defined in this Privacy Policy. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Template.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.

Log Data

We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that is commonly used as an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive.

Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our Service. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

To facilitate our Service;

To provide the Service on our behalf;

To perform Service-related services; or

To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

Our Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do the necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

 

NL:

 

Privacybeleid van een stip

een stip bedient de website www.eenstip.nl, die ambachtelijke en stijlvolle producten biedt.

 Deze pagina wordt gebruikt om websitebezoekers te informeren over ons beleid met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van persoonlijke informatie als iemand beslist om onze Service, de website van eenstip, te gebruiken.

 Als u ervoor kiest om onze Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

 De voorwaarden die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk is op www.eenstip.nl, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid. Ons privacybeleid is gecreëerd met behulp van de Privacybeleid-sjabloon.

 Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we van u verlangen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, telefoonnummer en postadres. De informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren.

 Loggegevens

We willen u laten weten dat wanneer u onze Service bezoekt, wij informatie verzamelen die uw browser naar ons verzendt, genaamd Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres (“IP”) van uw computer, browserversie, pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak wordt gebruikt als anonieme unieke ID. Deze worden verzonden naar uw browser vanaf de website die u bezoekt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

 Onze website gebruikt deze “cookies” om informatie te verzamelen en onze service te verbeteren. U hebt de mogelijkheid deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw computer wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

 Dienstverleners

Om de volgende redenen kunnen we externe bedrijven en personen in dienst nemen:

 Om onze service te vergemakkelijken;

Om de Service namens ons te leveren;

Servicegerelateerde services uitvoeren; of

Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.

We willen onze servicegebruikers informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om namens ons de taken uit te voeren die aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken.

 Veiligheid

We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, dus we streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere sites

Onze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze Diensten richten zich niet tot iemand onder de leeftijd van 13. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we dit onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige acties kunnen uitvoeren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We adviseren u daarom deze pagina regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.